ŽMOGAUS KAIRĖ RANKA-ŠIRDIES (TĘSINYS)

 1.

1789-ieji. Paryžius.Buržuazinė revoliucija,kurią krauju vykdė prancūzų Darbininkai.Dėmesio! akiminką pastebėkime Nacionalinį  susirinkimą: jos salės Kairėje sėdasi permainų šalininkai,dešinėje-karaliaus fanai.Beje, visos pranzūcų revoliucijos-tai!!-ginkluoti darbininkai. Naktimis jie smala drąsiai paišo ant atitinkamų durų: „Aux morts voleurs.“ Vėliau kapitalistų ir samdinių pozicijos dar labiau aštrėja,todėl  jau streikais tvirtinamas samdinių gyvybinis interesas,neturintis gamybos priemonių, gi  buki kapitalistai,neišmanatys politinės ekonomijos ABC,bando  samdinio dvi talentingas rankas apmokėti „katino pinigais.“ IR DABAR LIETUVOJE. Tadop tai,regis, akylai

pastebėję,todėliuk kruvinai socialinį  žodelį  puškia  K. Marksas ir F.Engelsas. Rusijoje mišrūnas Leninas kaip mat įkuria Darbininkų socialdemokratų partiją,kuri 20 amžiaus pradžioje  skyla į bolševikus ir menševikus,kur pirmame CK -tik du rusai,o antrame-nei  vieno.Tuojau pat  sprogsta vasario ir spalio perversmai,kurių vadai-ne-rusai. Prisijaukinęs kairius eserus ir anarchistus, ankščiau „užblombuoto vagono“ beveik vokiečių šnipas  Leninas, paleidžia vyksman Karlo ir Fridriko sutvertą proletariato diktatūrą eksproprijacijos pagrindu, išsikerojusiu  į nebaudžiamą  valstybinį banditizmą.Antai prancūzų vadinamos buržuazinės revoliucijos išrasta F.Engelso „Komunistų manifesto „šmėkla‘‘ nebaudžiamai šliaužiojo po pablūdusią Rusijos Europą,konclageriais maurodama link Tolimųjų Rytų ir klastingai  laukdama Europos demokratijos 1939-1940 nuopolio metų.Štai kodėl  likšioliai Vakarietiška soclaidemokrtatijos ideologiją (JAV-demokratai,sakykime,Švedijos socialdemokratai,o Prancūzų sosialistai), siekiančią gerbūvio samdiniams, mūsų  RINKĖJAI  dar maišo  su anomaliu bolševizmu,neturinčiu nacionalinio atspalvio,kuris Lietuvoje mandagiai paliekamas iš 1940 metų-po 1990 03 11-Viltimi (estai ir latviai kitopo elgiasi!),kadop jie,labai nelaimingas praeities likutis, pasinaudos metamorfoze ir simbioze,vadinas, pirmuoju atveju valstybiškai pasikeis, o antruoju, porevoliucinei Tautai sąžiningai raikys Tėvynės duoną.Ne visaI taip nutiko:turime mažiau,negu tikėtasi geo kryžkėlės dialekt-istorinių rezultatų. Va,šiandien,ir iškritęs iš klumpių socializmas raudoname tankų ir raketų RF-VČK kapitalizme neparodo socialdemokratizmo paprastam rusui, o įžūliaI kryptingai tęsia „pasaulinę revoliuciją“-„ruskim  mirom,“bet-ne-rusais-o-arabais ir Afrikos „pabėgėliais“ne-Rusijai. Va,Rytų Ukrainoje-„savanoriams“  mediniu rubliu suteikia „ darbo vietą,“ nedaug kuomi besiskirdamas  nuo Lenino ir Stalino strategijos,net tragiškai pamiršus XXI amžiaus tautų gamybos neišvengiamą integraciją, o ir galingą dvasinį ryšį internetuose,kur dėl to vėliau pasaulis atsiplėš nuo sumautų diktatūrų visiškai.

O,vis dėlto, kitopi  atrodė Lietuviškos socialdemokratijos  Kairė(kad ir prigimties!?)  mūsų geroji rankelė!!, į politinį legioną kietai įsiveržusi  1896 metais...ir iš caro pareikalavusi  Lietuvos Neprigulnybės. Ir čia šių eilučių idėjinam rikiuotojui iškyla Stepono Kairio (1989 01 03-1964 12 16) didi kairiarankė asmenybė! Beje, LSDP bolševikinė atplaiša Vincas Kapsukas,vedęs Pskovo „vaduotojų“ diviziją dėl „pasaulinės Lenino  revoliucijos“ ir gavęs į skudurus nuo Lietuvos sermėginės kariuomenės, isteriškai bliovė: „Grįžęs į Kauną, S.Kairį,K. Bielinį ir V.Požėlą pakarsiu ant pirmos medžio šakos!“

2.

STEPONAS KAIRYS gimė V.Tumasonio ir U. Purinaitės  meilės santakoje Žemaitijoje. Užunevėžio sodžiuje. Senelį kaimiečiai vadino kairiarankiu.Vietos klebonas ir įrašo į metriką-KAIRIU-lygtos melsdamas  Jėzaus Kristaus,svieto socialdemokrato Nr.1, priimti mažą Žemaitijos kūdikėlį  į savo mokslo Gerumo Akademiją! 20 amžiaus pirmamečiuose STEPONAS KAIRYS-jaunutės LSDP vyriausiasis vadas. 1915 metais Steponas Kairys ištaria: „Dabar arba niekada.“Jis pajunta mišrūno Lenino avantiūrą,kuri naudinga Lietuvai.Jis,kuris 1905 metų Vilniaus Seime-Jono Basanavičiaus pirmoji ranka,plakanti kairė liaudies tautos širdimi. Stop!! Juk tai būsimos dvirankės Lietuvos ištakos,šiandien likviduotos  Seimo  komercinėmis grupuotėmis.  Jis,dalyvaudamas Londone  Rusijos SDP susibėgime!,  kvalifikuotai  primeta diskusiją dėl Lietuvos nacionalinio liuoso likimo,o Krokuvoje jau pirminikauja  savarankiškai!! LSDP.1908 baigia Piterio technologijos universitetą. Juveliriškai tobulina savo asmenybę. 1912 dirba  Vilniaus savivaldybės Vandentiekio ir kanalizacijos skyriuje. 1916 Steponas Kairys dalyvauja kuriant neprigulnybės  vasario 16-tos aktą.1922 metais Kauno liaudį  išvaduoja nuo blogo kvapo,sėkmingai išbaigdamas vandentiekio ir kanalizacijos įrenginius. Atsisako nuo premijos. Prideda asmenines santaupas ir viską paaukoja gimtojo Užunevėžio kaimo mokyklos statybai. 1924 Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas,1939-tais jo profesorius.Daugsyk Seimo narys. 1943 11 23 Lietuvos patriotai įkuria VLIK-ą,kurią  emigracijoje ilgą laiką veda  Steponas Kairys. 1957 metais Steponas Kairys parašo knygą „ Ateities horizontai užsitraukė migla.“ Tai pačiais metais Vengrijos revoliucija paskandinama galvojančio vengro krauju.“Atsisukime veidu į Lietuvą,“-tąsyk demokratinio pasaulio Širdimi prašė  Steponas Kairys. „Amžinasis dešinysis“ prelatas M.Krupavičius apie Steponą Romos kataliku sakys:“ (...)riteris be kaukės (..)“  Kauno žydų kultūros veikėjas I.Epšteinas tai patvirtino ir pridėjo: „(...)jis buvo tuo,kas yra.Jo kovos pagrindinis tikslas-per išlaisvintą lietuvių tautą į laisvą žmoniją (...)“  Mirtį Bostone vienatvėje sutinkant, STEPONAS rašo testamentą  jaunaujai Lietuvai  nerimu pastebėjęs: “(...)  kur tu bebūtum pasaulyje,visuomet būk ištikimas kraštui,Lietuvai Tėvynei (...)“Tai atitinka 19 amžiaus pabaigos ir 20-to pradžios intektualų narsiam ir praktiškam pastebėjimui,jogei emigracija gelbės naciją,Jo Didenybe Rinkėjau!! Vadinasi taip: LSDP kairarankiai,kurie išties arčiau visada teisingos Širdies, o šiandien ir keičiasi,tegu tai įsirašo bent į vieną JOS vožtuvą (...) Domės,nepasimetusi Lietuva! Tas tinka ir TAU,nes Vieną JĄ teturi tarp svetimų ir nedėkingų pulsų (...)  

 

4048.2.2

Stepono Kairio teviškės mokykla ir testamentas

 

5127

J.P.D. tarp jaunučių Lentvario piliečių 2016 04 14 miesto viešoje bibliotekoje

 

Nuorodos

 
 lsdjs
 

Balsavimas

Kaip vertinate naują tinklapio dizainą?

Labai gerai - 36.1%
Gerai - 13.1%
Patenkinamai - 18%
Blogai - 11.5%
Labai blogai - 19.7%
Neturiu nuomonės - 1.6%

Viso balsavo: 61
Balsavimas baigtas
JoomShaper